E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ รายนายหมุน พรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องเล่นสปริงบอร์ด จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำนักข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ชุด 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1829 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (ห้องงานแผนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 24 ส.ค. 64
ขุดลอกร่องอรุณ บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 24 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างจัดจ้างผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละเอาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๓๕๐ วัตต์ บ้านเขวาหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดบ้านแวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดบ้านแวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๓๕๐ วัตต์ บ้านเขวาหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวยเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และเตรียมจัดสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อเชื้อโควิด-19 (แยกตัวระหว่างรอการรักษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๓๕๐ วัตต์ บ้านเขวาหมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วย COVID-19 (แยกกักตัวระหว่างรอการรักษา) แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดบ้านแวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างจัดจ้างผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละเอาะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64