สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายณรงศักดิ์ เอาหานัด
ประธานสภา อบต.ละเอาะ


นายสมทรง ปราบุตร
รองประธานสภา อบต.ละเอาะ


นายสำราญ ธงชัย
เลขานุการฯ สภา อบต.ละเอาะ


นายสมทรง ปราบุตร
ส.อบต.หมู่ 1


นายสมเดช เขียวอ่อน
ส.อบต.หมู่ 1


นายประวัติ พฤกษชาติ
ส.อบต.หมู่ 2


นายพนม อินธิเดช
ส.อบต.หมู่ 2


นางอารีรัตน์ จันมนตรี
ส.อบต.หมู่ 3


นายสำราญ ธงชัย
ส.อบต.หมู่ 4


นางเสาร์ ดอกดวง
ส.อบต.หมู่ 4