กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางพัฒนิดา ดีพูน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง


นายสมศักดิ์ สีดาทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวจำเนียน จันมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสเถียร พันธุลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวณัฐธิชา ศรีนามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสุรัตน์ สิทธิโท
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ