กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นางสาวสมร ธงชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสมร ธงชัย
นายช่างโยธา


นายชัยวัฒน์ พาระฤทธิ์
เจ้าพนักงานประปา


นางนวพร ปรือปรัง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวจงรักษ์ นามวิชา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายอโนทัย ประดา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายอนุพงษ์ ประวาฬ
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายณัฐพล ประวาฬ
คนงานทั่วไป