กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นายณรงศักดิ์ สูขกล้า
นักวิชาการศึกษา


นายอนันทนศักดิ์ ศิรินัย
เจ้าพนักงานธุร


นางอุทัยวรรณ อิ่มเต็ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางชุมพร ศรีสูข
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรทิพย์ มะลาคุ้ม
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางหงส์ทอง นามวิชา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสมพร โสผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านละเอาะ


นางสงัด พุฒิพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านละเอาะ


นางเกศินี จันมนตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านแวด


นางสาวเบ็ญจมาศ ปานาดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนพมาศ เพ็ญรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก


นายนฤพล อภัยศิลา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป