กองสวัสดิการฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ


นางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 086-8700817


นางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนสรักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-6294147


นายครรชิต นามวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 098-0362494


นายสุวีรชัย ใหมแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 062-4194813


นางสาวณัฐมล เหิมหาญ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-1825300