โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมารณ  ๒๕๖๒
 
  1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังมีการพบ
โรคในสัตว์ในหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้พบการเกิดโรคในสัตว์ด้วยเช่นกัน ในช่วงปี ๒๕๕๘- ถึงปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษได้มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวนหลายครั้ง ในปี ๒๕๕๘  พบโรค ๑๐  ครั้ง (๑๐ ตำบล ๑๐ อำเภอ) ปี ๒๕๕๙ พบโรค  ๑๓  ครั้ง (๑๑ ตำบล ๗ อำเภอ) ปี ๒๕๖๐ พบโรค  ๔๕  ครั้ง  (๓๕ ตำบล ๑๕ อำเภอ)  และ ปี  ๒๕๖๑ พบโรค ๕๖ ครั้ง (  ๓๘ ตำบล   ๑๕ อำเภอ) ในปี ๒๕๖๒-ปัจจุบัน(๒๙ เม.ย. ๖๒) พบโรค ๕ ครั้ง (๕ ตำบล ๔ อำเภอ) ซึ่งมีแนวโน้มการพบโรคในสัตว์ลดลง สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านั้น พบรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ราย ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ราย ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ราย ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ราย และปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ราย ซึ่งจากสถานการณ์ยังพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ภาคสังคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สาขาประเทศไทย  (World Animal Protection Thailand)  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจึงได้ร่วมกัน จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีราชนารี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า และรับทราบถึงภัยอันตรายและความรุนแรงของโรค สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ นำสัตว์ไปฉีดวัคซีนให้ครบทุกตัว และสามารถดูแลตนเองหลังสัมผัสโรคได้ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปอย่างยั่งยืน
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงในความดูแลไปฉีดวัคซีน ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ไม่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในที่สาธารณะ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
          ๒.๒ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์ จิตอาสา เป็นต้น และสามารถนำ             องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
          ๒.๓ เพื่อเป็นการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ การฉีดวัคซีน การผ่าตัด ทำหมัน   การตรวจรักษาสัตว์ป่วย ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
          ๒.๔ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้อาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในระดับชุมชน
/3. การ..
. การดำเนินการ
          ๓.๑ จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด         ศรีสะเกษ และองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สาขาประเทศไทย (World Animal Protection Thailand)  โดยความร่วมมือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานปศุสัตว์  หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา
๓.๒ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตรวจรักษาสัตว์ป่วย
เบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
๓.๓ จัดนิทรรศการ แจกเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน
๓.๔ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์
อาสาสมัครสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในระดับชุมชน
๓.๕ กิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)
 
. ระยะเวลาดำเนินงาน
          วันที่   ๒๒   พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันที่ : 13 มิถุนายน 62   View : 618