ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 64 5
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 21 ต.ค. 64 5
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 64 1
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 64 1
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 ต.ค. 64 2
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 64 43
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 103
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มี.ค. 64 96
ประกาศ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติประกาศขยายเวลาตามการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4 ก.พ. 64 146
ประชาสัมพัมธ์ เรื่อง การแจ้งขุดดิน/ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 4 ม.ค. 64 166
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ธ.ค. 63 128
ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 63 104
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 63 94
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พ.ย. 63 88
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ 5 พ.ย. 63 96
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 63 79
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 63 81
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 11 ก.ย. 63 105
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 9 ก.ย. 63 89
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 28 ส.ค. 63 219
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 28 ส.ค. 63 74
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ เรื่องจดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญมี ปัดชา 24 ส.ค. 63 277
ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ส.ค. 63 97
ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทุกท่าน สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนสิงหาคม >> วันที่ 10 สค นี้ จ่าย 600 บาท ปกติ (((รอบจ่ายประจำเดือน สค )) เเต่ ยอดตกเบิกที่ค้างตั้งเเต่เดือนก่อนๆ นั้นยังไม่สามารมารถดำเนินการจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม หากมีการจัดสรรเงินงบมา จึงจะจ่ายย้อนให้ตามสิทธิที่ควรจะได้ 5 ส.ค. 63 104
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ก.ค. 63 80
ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 24 มิ.ย. 63 162
วินัยและการรักษาวินัยแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ 8 มิ.ย. 63 192
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 147
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 1 มิ.ย. 63 142
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 1 มิ.ย. 63 116