ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.ค. 65 54
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 65 73
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 7 เม.ย. 65 87
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 เม.ย. 65 100
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 21 มี.ค. 65 99
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 15 มี.ค. 65 110
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 15 มี.ค. 65 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับ 1 ก.พ. 65 122
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 26 ม.ค. 65 141
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 26 ม.ค. 65 135
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 65 106
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26 ม.ค. 65 127
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 25 ม.ค. 65 45
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 3 ม.ค. 65 96
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ธ.ค. 64 65
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 64 173
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ต.ค. 64 180
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 64 183
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 64 198
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ต.ค. 64 154
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง 22 ต.ค. 64 161
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 64 129
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 64 145
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 ต.ค. 64 143
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 64 107
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 64 271
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 242
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มี.ค. 64 305
กิจกรรม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 64 47
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 4 มี.ค. 64 48