คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายลพบุรี สังสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายธเนศ ศรีด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายสมศรี ธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นางหมวย อุราเลิศ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ