คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายลพบุรี สังสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 0872602533


นายธเนศ ศรีด้วง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 084607122


นายสมศรี ธงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 0873793716


นางหมวย อุราเลิศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 0837228467