หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางพัฒนิดา ดีพูน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 088-5821159


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 093-1372988


นายอุทิศ สังลา
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด อบต. (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
เบอร์โทร : 093-1372988


นายอรรคพล จำปาเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-2650201


นายรัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-9236769


นางสมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
เบอร์โทร : 087-8572535


นางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 086-8700817