หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางพัฒนิดา ดีพูน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายอุทิศ สังลา
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางพัฒนิดา ดีพูน
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง


นางสาวสมร ธงชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม