สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางพัฒนิดา ดีพูน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวญาณิศา นามวิชา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นายประวิทย์ จันมนตรี
นิติกรชำนาญการ


นายจิรวัฒน์ ธงชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอรอุมา อุราเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศิริพร อุราเลิศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาววรรณา พุทธิชนม์ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานทรัพยากรบุคคล


นางสาวมณีรัตน์ พรมสมบัติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวนิวรักษ์ บุญเหลือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายพฤกษ์ สังขะพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายวินัย ฝ่ายลุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวพรมะณี อินธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายศุภวิชญ์ เวียงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายวิทวัส บุญประกอบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายบัณฑิต สนิท
พนักงานดับเพลิง


นายนฤวัฒน์ บุระกรณ์
พนักงานดับเพลิง


นายวัชรพล สังขะพงษ์
พนักงานขับรถ


นายจิรศักดิ์ ศิริจันดา
คนขับรถ


นายสายันต์ นามวิชา
คนงานทั่วไป


นางสาววารุณี ไกรษี
คนครัว


นายบุญมี นันทะเสน
ยาม