องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน



​​











 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000002
วานนี้ 000005
เดือนนี้ 000036
เดือนก่อน 000371
ปีนี้ 004930
ปีก่อน 004018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ) - 5 ต.ค. 2565(ดู 28) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) - 30 ก.ย. 2565(ดู 29) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 2565(ดู 55) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 2565(ดู 59) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 2565(ดู 80) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 74) 
  ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลละเอำะ เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงอำคำรฌำปนสถำน (เตำเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้ำนหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 2565(ดู 95) 
  โครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 เมตร) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 15 ส.ค. 2565(ดู 90) 
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 22 ก.ค. 2565(ดู 86) 
  ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักบ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 - 7 ก.ค. 2565(ดู 89) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ 6 บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 สายถนน รพช. ไปป่าฮัง - 25 พ.ค. 2565(ดู 105) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.ภายในบ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 25 พ.ค. 2565(ดู 126) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5 - 12 พ.ค. 2565(ดู 111) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8 - 12 พ.ค. 2565(ดู 119) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 2565(ดู 72) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 2565(ดู 70) 
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 25 ส.ค. 2565(ดู 68) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ส.ค. 2565(ดู 73) 
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ต.ค. 2564(ดู 214) 
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ต.ค. 2564(ดู 212) 
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 7 พ.ค. 2564(ดู 324) 
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ดู 7)

ประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ดู 5)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 176)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 781)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [25 ต.ค. 2565]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [20 ต.ค. 2565]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) แผน 5 ปี : [3 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กันยายน 2565 : [3 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน สิงหาคม 2565 : [1 ก.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กรกฎาคมคม 2565 : [1 ส.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มิถุนายน 2565 : [1 ก.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน พฤษภาคม 2565 : [1 มิ.ย. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน เมษายน 2565 : [2 พ.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ