กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
เบอร์โทร : 087-8572535


นายณรงศักดิ์ สูขกล้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-3374907


นางอุทัยวรรณ อิ่มเต็ม
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร : 080-6536558


นางชุมพร ศรีสูข
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร : 061-9634787


นางหงส์ทอง นามวิชา
ครู ค.ศ.1
เบอร์โทร : 062-0677187


นายนฤพล อภัยศิลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 083-4477541


นางสาวกัญญารัตน์ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์โทร : 093-3915532


นางสมพร โสผล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพต.วัดบ้านละเอาะ
เบอร์โทร : 094-2907155


นางเกศินี จันมนตรี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพต.วัดบ้านแวด
เบอร์โทร : 082-3146548


นางสาวเบ็ญจมาศ ปานาดี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-6311101


นางสาวนงค์เยาว์ พุฒิพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 098-8154532


นางสาวอรอุมา เขียวอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 061-1681893