องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสมสะอางค์ แก้วใส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 087-8572535


นายณรงศักดิ์ สูขกล้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-3374907


นางอุทัยวรรณ อิ่มเต็ม
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร : 080-6536558


นางชุมพร ศรีสูข
ครู ค.ศ.2
เบอร์โทร : 061-9634787


นายนฤพล อภัยศิลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 061-1106321


นางสาวกัญญารัตน์ กะพันพล
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์โทร : 093-3915532


นางสมพร โสผล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพต.วัดบ้านละเอาะ
เบอร์โทร : 094-2907155


นางสาวเบ็ญจมาศ ปานาดี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-6311101


นางสาวนงค์เยาว์ พุฒิพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 096-5844188


นางสาวพรนภัส นมัสการ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 064-2637963


นางสำราญ ตู้แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-4985138


นางไลย์ นามวิชา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 096-3976664


นางสาวญานิกา สังลา
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 063-0159081


นางสาวชลิตา พิมเสน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 092-6238582


นางสาวสุพรรษา สิทธิพร
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 062-7746266