องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กองสวัสดิการฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ


นางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 086-8700817


นางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-6294147


นายครรชิต นามวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 098-0362494


นายพิทยา หงษ์คำมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 087-3772346


นางสาวณัฐมล เหิมหาญ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 095-1825300