องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ)
เบอร์โทร : 093-1372988


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 093-1372988


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
เบอร์โทร : 0931372988


นางสาวญาณิศา นามวิชา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
เบอร์โทร : 094-2846239


นายประวิทย์ จันมนตรี
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 090-2382223


นายจิรวัฒน์ ธงชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-9431613


นางสาวอรอุมา อุราเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 088-0805024


นางศิริพร บุตะเคียน
นักทรัยากรบุคคล
เบอร์โทร : 062-1973929


นายธนวัฒน์ วงษ์แท้
นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 088-3587745


นางสาววรรณา พุทธิชนม์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : 098-6523488


นางสาวมณีรัตน์ พรมสมบัติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 091-0198034


นางสาวนิวรักษ์ บุญเหลือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 093-1234059


นางสาวฐิติมา พงษ์เพชร์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร : 065-5714991


นายพฤกษ์ สังขะพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทร : 085-1178950


นายวินัย ฝ่ายลุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร : 063-6689246


นางสาวพรมะณี อินธิเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 066-0248457


นายวิทวัส บุญประกอบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 095-4699016


นายบัณฑิต สนิท
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 064-0718098


นายนฤวัฒน์ บุระกรณ์
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 095-2305127


นายทรงศักดิ์ เผื่อแผ่
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร : 095-8022125


นายจิรศักดิ์ ศิริจันดา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 080-7244300


นายวัชรพล สังขะพงษ์
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 064-5816327


นายชนะชัย นามวิชา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 062-3723667


นางสาววารุณี ไกรษี
คนครัว
เบอร์โทร : 098-1986052


นายบุญมี นันทะเสน
ยาม
เบอร์โทร : 082-6515078


นายสายันต์ นามวิชา
ภารโรง
เบอร์โทร : 063-9063224


นางสาวประไพ สิงค์ซอม
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 092-4924212


นายชาญณรงค์ ธงชัย
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 099-0193416