องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ)
เบอร์โทร : 093-1372988


นายอุทิศ สังลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
เบอร์โทร : 093-1372988


นายประวิทย์ จันมนตรี
นิติกรชำนาญการ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
เบอร์โทร : 090-2382223


นายอรรคพล จำปาเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-2650201


นายรัฐภูมิ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 098-9236769


นางสมสะอางค์ แก้วใส
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
เบอร์โทร : 087-8572535


นางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 086-8700817