องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายโนนอะโพนไปร่องโศก 26 พ.ค. 3109 418
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ 1 ก.ค. 2567 9
ประกาศราคกลางปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 สายหนองหว้าไปร่องแวด 17 มิ.ย. 2567 20
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 17 มิ.ย. 2567 19
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ไปบ้านบัวระรมย์ ตาบลตองปิด 17 มิ.ย. 2567 15
ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนวลลออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลละเอาะ อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 20 พ.ค. 2567 27
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง ไปถนนรพช. 31 มี.ค. 2566 367
ประกาศราคากลาง วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละเอาะ หมู่ที่6 29 มี.ค. 2566 416
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่5 ถนนรพช.ไปหนองมะโน 29 มี.ค. 2566 389
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13สายคันคลองร่องโศก นานายทองสา มะลิวัลย์ 20 มี.ค. 2566 388
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านละเอาะ หมูที่ 1สายหนองสีดา 10 มี.ค. 2566 391
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 20 ต.ค. 2565 389
โครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 เมตร) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 15 ส.ค. 2565 314
ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ก.ค. 2565 284
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักบ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 7 ก.ค. 2565 313
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ 6 บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 สายถนน รพช. ไปป่าฮัง 25 พ.ค. 2565 362
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.ภายในบ้านเขวา หมู่ที่ 11 25 พ.ค. 2565 620
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5 12 พ.ค. 2565 365
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8 12 พ.ค. 2565 368
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 9 12 พ.ค. 2565 351
ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 13 12 พ.ค. 2565 269
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ 27 ต.ค. 2564 453
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องอรุณ หมู่ที่ ๑๑ 25 ต.ค. 2564 428
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 27 ส.ค. 2563 507
ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ 24 ก.ค. 2563 387
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนดินบ้านเชือก หมู่ที่ 10สายถนนคสล.ไปถนนสายเก่า 30 พ.ย. 542 111