อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง..... วันที่ 2 ธ.ค. 2565 (ดูู 3)

ประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลละเอาะ โดยมีนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อ 1. ปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมที่จะเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั..... วันที่ 23 พ.ย. 2565 (ดูู 3)

กิจกรรมรำบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอนำเกลี้ยง ส่งนางรำ รำบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง... วันที่ 18 พ.ย. 2565 (ดูู 2)

ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท้วน ในเขตบ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร และนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. จิตอาสา ..... วันที่ 4 ต.ค. 2565 (ดูู 38)

กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโเนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทั้ง 13 หมูาบ้าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ - เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ..... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 36)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ณ บ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต.ทั้ง 13 หมู่ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู เพื่อบรรเทาความเด..... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 19)

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ .......................................... ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ..................................... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 18)

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน

วันที่ 28 กันยายน 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโเนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทั้ง 13 หมูาบ้าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบร..... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 19)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และให้เด็กได้มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลาย... วันที่ 24 ก.ย. 2565 (ดูู 15)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 39)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กันยายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 7 ได้​ร่วมกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลละเอาะ..... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 18)

อบรมในโครงการรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม วันที่ 21 กันยายน 2565 จัดอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 21 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลละเอาะ นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการเปิดอบรมในโครงการรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลละเอาะ ได้เข้าร่มในการอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลล..... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 45)

คนพิการที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิได้รับรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม นางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงาน ได้ส่งรายชื่อคนพิการรับรถสามล้อมือโยก สำหรับคนพิการที่มีกำลังแขนที่โยกรถได้ ไปยังสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษนั้น ปรากฏว่านายทำนอง ศรียะลา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 210/1 ตำบลละ..... วันที่ 20 ก.ย. 2565 (ดูู 55)

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่..... วันที่ 20 ก.ย. 2565 (ดูู 38)

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่..... วันที่ 19 ก.ย. 2565 (ดูู 25)

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้นายไทย ศรีชื่น อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง สุขภาพไม่แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ไม่มีญาติดูแล ณ. บ้านละเอาะ หมู่ที่6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 16 กันยายน 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนางไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้นายไทย ศรีชื่น อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง สุขภาพ..... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 25)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2565

วันที่ 12-20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการรณรงค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และอสม.ตลอดจนผู้นำชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ร่วมกันดำเนินการท..... วันที่ 12 ก.ย. 2565 (ดูู 27)

โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 8 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลละเอาะ ได้จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และเจ้าหน้า..... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 29)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก เศษผ้าสู่เก้าอี้พักผ่อน วันที่ 4-5 กันยายน 2565

วันที่ 4-5 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก เศษผ้าสู่เก้าอี้พักผ่อน โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ฝึกฝีมือ และสร้างอาชีพในชุมชนตำบลละเอาะ ระหว่าง เ..... วันที่ 4 ก.ย. 2565 (ดูู 26)

ประชุมคณะกรรมการคักแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลละเอาะ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนักปลัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการคักแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม 1. เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2. ติดตามควา..... วันที่ 30 ส.ค. 2565 (ดูู 25)