องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยสำนักปลัดได้จัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยประกาศ การเริ่มดำเนินงานธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้รับซื้..... วันที่ 19 เม.ย. 2567 (ดูู 26)

โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 22 มีนาคม 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (โดยดำเนินการตามรูปแบบเ..... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 30)

โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว "ของดีเผ่ากูยตำบลละเอาะ" Soft Power ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว "ของดีเผ่ากูยตำบลละเอาะ" Soft Power ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2567 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่วยสินค้า โดยการเปิดโ..... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 22)

โครงการส่งเสริมบทบาทครอบครัวต่อการดูแลและเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่มีสภาพความพิการ ประจำปี 2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนางไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทครอบครัวต่อการดูแลและเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่มีสภาพความพิการ ประจำปี 2567 โดย..... วันที่ 13 มี.ค. 2567 (ดูู 10)

ประชุม อปพร.และวัดตัวเพื่อตัดชุด เพื่อเตรียมความพร้อมงานบุญผะเหวด วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการ..... วันที่ 1 มี.ค. 2567 (ดูู 9)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณา 1.ตัว..... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 9)

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนางสาวสมสะอางค์ แก้วใส ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะทำงานและคณะครูศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา..... วันที่ 6 ก.พ. 2567 (ดูู 8)

โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนตำบลล..... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 8)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับ..... วันที่ 23 ม.ค. 2567 (ดูู 7)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ .......................................... ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 1.1 รายงานติดตามและ..... วันที่ 15 ม.ค. 2567 (ดูู 231)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวสมสะอางค์ แก้วใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด..... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 250)

ประชุมสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประชุมสา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ .......................................... ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ....................... วันที่ 25 ธ.ค. 2566 (ดูู 31)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทองบ้านกระทม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กองสวัสดิการสังคม โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมทองบ้านกระทม อำเภอเมือง จังห..... วันที่ 30 พ.ย. 2566 (ดูู 33)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 1.1 แนะนำพนักงานส่วนตำบล ราย นางศิ..... วันที่ 24 พ.ย. 2566 (ดูู 52)

Big Cleaning Day วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิก ส.อบต.ทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด..... วันที่ 14 พ.ย. 2566 (ดูู 49)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยรองนายกทั้ง 2 ท่าน คณะสภาฯ สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 62)

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยรองนายกทั้ง 2 ท่าน คณะสภาฯ สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 60)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภั..... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 52)

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อ 7 วร..... วันที่ 8 ก.ย. 2566 (ดูู 74)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกศษ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 292)