องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการบุญผะเหวด เทศมหาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการบุญผะเหวดเทศมหาชาด   ประจำปี  งบประมาณ  2561  จัดขึ้นในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561   ... วันที่ 20 มี.ค. 2561 (ดูู 714)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำ  งบประมาณ  2561... วันที่ 20 มี.ค. 2561 (ดูู 419)

จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เทศกาลปีใหม่ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จัดตั้งจุดบริหารประชาชน / ด่านชุมชน  ช่วงเทศกาลปีใหม่  2561  ... วันที่ 16 ม.ค. 2561 (ดูู 578)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือกออก ประจำปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี  2560 โดยการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ... วันที่ 15 ก.ย. 2560 (ดูู 446)

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (2)

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85  พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ  ร่องแวด &nbs..... วันที่ 22 ส.ค. 2560 (ดูู 931)

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85  พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ  ร่องแวด &nbs..... วันที่ 22 ส.ค. 2560 (ดูู 616)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี  2560... วันที่ 4 ก.ค. 2560 (ดูู 501)

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2560(1)

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ทำดีเพื่อพ่อ  ส่านต่อแก้ปัญหายาเสพติด"   26  มิถุนายน  2560... วันที่ 4 ก.ค. 2560 (ดูู 530)

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2560

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  "ทำดีเพื่อพ่อ  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26  มิถุนายน  2560 ... วันที่ 4 ก.ค. 2560 (ดูู 503)

การตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

การตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560... วันที่ 22 พ.ค. 2560 (ดูู 496)

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560... วันที่ 22 พ.ค. 2560 (ดูู 605)

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2560 (2)

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม  2560... วันที่ 22 พ.ค. 2560 (ดูู 562)

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม  2560... วันที่ 22 พ.ค. 2560 (ดูู 482)

โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 (2)

โครงการวันฝึกซ้อมและป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  2560 (2)  ... วันที่ 2 พ.ค. 2560 (ดูู 654)

โครงการ วัน อปพร. ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโดย  นายลพบุรี   สังลา  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ตำบลละเอาะ   จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี  2560  โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล..... วันที่ 2 พ.ค. 2560 (ดูู 1943)

ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลละเอาะ  ประชาชนชาวตำบลละเอาะ ทั้ง  13  หมู่บ้าน  จัดประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติขึ้น  ในวันเสาร์ที่  11  มีนาคม  2560  ... วันที่ 27 มี.ค. 2560 (ดูู 824)

วันเด็กแห่งชาติ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2560  ณ  ลานเอนกประสงค์ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม 2560... วันที่ 27 มี.ค. 2560 (ดูู 413)

งานรวมพลังแห่งความภักดี

“รวมพลังแห่งความภักดี”  องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโดย  นายลพบุรี   สังลา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ  ประชาชนทุกหมู่เหล่า ..... วันที่ 5 ม.ค. 2560 (ดูู 398)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู้ประชาคมอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมเด็กปละเยาวชน  สู่ประชาคมอาเซียน... วันที่ 26 ต.ค. 2559 (ดูู 451)

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา ประชามีกิน ประจำงบประมาณ 2559

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลา  ประชามีกิน ประจำปีงบประมาณ  2559  ในวันที่  11  สิงหาคม  2559 ณ ร่องโศก   บ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่  5 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ... วันที่ 23 ส.ค. 2559 (ดูู 494)