องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกพื้นที่รับบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 8 พ.ค. 2567 24
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 19 เม.ย. 2567 17
บริการตัดผมฟรี โดยผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ แผนกตัดผมชาย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 มี.ค. 2567 111
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ 17 ม.ค. 2567 268
(One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service). ช่องทางการให้บริการ. การติดตั้งแอปพลิเคชั 16 พ.ย. 2566 396
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้อำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ 13 พ.ย. 2566 315
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 พ.ย. 2566 310
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567- พ.ศ.2569 10 ต.ค. 2566 157
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ก.ย. 2566 349
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 2566 374
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รัยความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 25 พ.ค. 2566 259
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 173
ประกาศการลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีวบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 127
เอกสารแนะนำภาษีป้าย 30 ม.ค. 2566 194
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 189
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 16 ม.ค. 2566 164
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ม.ค. 2566 142
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565 175
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 16 พ.ย. 2565 148
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 4 พ.ย. 2565 212
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 พ.ย. 2565 174
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 พ.ย. 2565 161
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย 4 พ.ย. 2565 170
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2565 184
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ 20 ต.ค. 2565 88
เรื่อง รายงานขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข 2 ก.ย. 2565 132
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.ย. 2565 169
ประกาศ เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 1 ก.ย. 2565 95
ประกาศ เรื่องป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 103
เรื่อง ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 89