องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
(One Stop Service : OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service). ช่องทางการให้บริการ. การติดตั้งแอปพลิเคชั 16 พ.ย. 2566 23
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้อำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการทำหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ 13 พ.ย. 2566 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6 พ.ย. 2566 12
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ก.ย. 2566 49
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 31 พ.ค. 2566 132
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รัยความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 25 พ.ค. 2566 93
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 87
ประกาศการลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีวบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 86
เอกสารแนะนำภาษีป้าย 30 ม.ค. 2566 149
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 136
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 16 ม.ค. 2566 112
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ม.ค. 2566 104
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565 136
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 16 พ.ย. 2565 110
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 4 พ.ย. 2565 167
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 พ.ย. 2565 132
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 พ.ย. 2565 125
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย 4 พ.ย. 2565 129
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2565 139
ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ 20 ต.ค. 2565 51
เรื่อง รายงานขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณะสุข 2 ก.ย. 2565 55
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.ย. 2565 132
ประกาศ เรื่อง การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ 1 ก.ย. 2565 51
ประกาศ เรื่องป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 59
เรื่อง ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 51
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.ค. 2565 183
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 199
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 7 เม.ย. 2565 210
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 เม.ย. 2565 235
ประกาศ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตลาดและรายงานผลการดเนินงานแบบประเมินตลาด ทะเบียนรายชื่อผู้เช่าแผง/ผู้เช่าช่วง/ผู้ช่วยขายในตลาดนัด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 4 เม.ย. 2565 65