:

ข่าวประชาสัมพันธ์ :


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565 3
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 16 พ.ย. 2565 2
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 4 พ.ย. 2565 18
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 พ.ย. 2565 18
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 พ.ย. 2565 17
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย 4 พ.ย. 2565 12
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2565 18
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.ย. 2565 26
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.ค. 2565 90
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 107
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 7 เม.ย. 2565 120
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 เม.ย. 2565 137
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 137
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 15 มี.ค. 2565 153
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 15 มี.ค. 2565 103
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับ 1 ก.พ. 2565 148
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 26 ม.ค. 2565 174
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 175
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 2565 133
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26 ม.ค. 2565 153
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2565 72
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 3 ม.ค. 2565 122
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ธ.ค. 2564 92
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2564 199
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ต.ค. 2564 206
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 210
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 226
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 182
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 188
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 2564 156