องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 11
ประกาศการลงพื้นที่ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีวบประมาณ 2566 1 พ.ค. 2566 10
เอกสารแนะนำภาษีป้าย 30 ม.ค. 2566 42
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566 39
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 16 ม.ค. 2566 35
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 9 ม.ค. 2566 39
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 พ.ย. 2565 78
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 16 พ.ย. 2565 58
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 4 พ.ย. 2565 81
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 พ.ย. 2565 82
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 พ.ย. 2565 67
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย 4 พ.ย. 2565 65
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2565 68
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ก.ย. 2565 74
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.ค. 2565 136
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 148
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 7 เม.ย. 2565 162
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 เม.ย. 2565 182
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 183
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 15 มี.ค. 2565 206
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 15 มี.ค. 2565 160
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับ 1 ก.พ. 2565 204
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 26 ม.ค. 2565 219
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 226
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 2565 209
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26 ม.ค. 2565 203
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2565 113
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 3 ม.ค. 2565 164
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ธ.ค. 2564 133
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2564 244