องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 434
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 448
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 380
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 2 มี.ค. 2563 456
การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 7 ก.พ. 2563 9900
กำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 6 ก.พ. 2563 845
กำหนดมาตรการควมคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน 6 ก.พ. 2563 567
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2562 2 ธ.ค. 2562 732
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2562) 1 พ.ย. 2562 632
ประกาศ การชำระภาษี ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2562 372
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2563 25 ก.ย. 2562 692
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.ย. 2562 691
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 24 มิ.ย. 2562 456
มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 24 มิ.ย. 2562 459
ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 14 มิ.ย. 2562 630
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 7 มิ.ย. 2562 514
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์คัดแยกขยะมูลฝอย ปี 2562 10 พ.ค. 2562 714
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 10 พ.ค. 2562 253
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 พ.ค. 2562 261
ประกาศ เรื่ิอง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2562 3 พ.ค. 2562 689
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 342
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 371
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 362
มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 351
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 361
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 460
แจ้งการประเมินเพิ่อเสียภาษี ปี 2562 11 ม.ค. 2562 1358
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 419
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 366
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนีกงานประเมิน 24 ธ.ค. 2561 518