องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2563 25 ก.ย. 2562 624
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.ย. 2562 630
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 24 มิ.ย. 2562 391
มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 24 มิ.ย. 2562 384
ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 14 มิ.ย. 2562 551
การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 7 มิ.ย. 2562 444
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์คัดแยกขยะมูลฝอย ปี 2562 10 พ.ค. 2562 616
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 10 พ.ค. 2562 184
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 พ.ค. 2562 190
ประกาศ เรื่ิอง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2562 3 พ.ค. 2562 617
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 282
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 313
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 298
มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 291
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 294
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 382
แจ้งการประเมินเพิ่อเสียภาษี ปี 2562 11 ม.ค. 2562 1236
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 353
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 311
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนีกงานประเมิน 24 ธ.ค. 2561 457
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่อิน ยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 24 ธ.ค. 2561 514
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 24 ธ.ค. 2561 442
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24 ธ.ค. 2561 837
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 19 ธ.ค. 2561 284
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยการเข้าระบบ ITAS 16 พ.ย. 2561 603
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยการเข้าระบบ ITAS 16 พ.ย. 2561 1265
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2561 431
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2562 18 ต.ค. 2561 419
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 326
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 337