องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 12) 18 ก.ค. 2560 394
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 13) 18 ก.ค. 2560 360
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 1) 18 ก.ค. 2560 458
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 2) 18 ก.ค. 2560 338
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 3) 18 ก.ค. 2560 315
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 4) 18 ก.ค. 2560 383
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 5) 18 ก.ค. 2560 396
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 6) 18 ก.ค. 2560 364
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 7) 18 ก.ค. 2560 345
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 7) 18 ก.ค. 2560 328
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 8) 18 ก.ค. 2560 452
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 9) 18 ก.ค. 2560 331
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 10) 18 ก.ค. 2560 328
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 11) 18 ก.ค. 2560 343
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 12) 18 ก.ค. 2560 322
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (หมู่ที่ 13) 18 ก.ค. 2560 409
ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) โดยวิธีการสอบราคาซื้อ 14 มิ.ย. 2560 1387
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 30 พ.ค. 2560 456
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 24 พ.ค. 2560 341
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่นตำบลละเอาะ 4 ปี 22 พ.ค. 2560 381
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 เม.ย. 2560 355
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 5 เม.ย. 2560 312
รายงานการจัดประชาคมชาวบ้านโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ร่องโศก) 16 ธ.ค. 2559 308
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 16 พ.ย. 2559 300
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 31 ต.ค. 2559 470
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559 28 ต.ค. 2559 347
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2560 5 ต.ค. 2559 332
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 30 ก.ย. 2559 347
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบละเอาะ เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 ก.ย. 2559 368
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ 2559 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบละเอาะ 5 ส.ค. 2559 380