องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567   10 ม.ค. 2567 20
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566   5 ม.ค. 2566 94
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566   4 ต.ค. 2565 91
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   30 ก.ย. 2564 189
แผนงาน/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   4 มี.ค. 2564 136
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย   4 มี.ค. 2564 179
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   1 ต.ค. 2563 250
มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   11 ม.ค. 2562 284