มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   30 ก.ย. 2564 68
แผนงาน/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564   4 มี.ค. 2564 32
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย   4 มี.ค. 2564 37
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   1 ต.ค. 2563 125
มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   11 ม.ค. 2562 153