องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ตัว-แปลง (1) กฏหมายและคดี   7 ม.ค. 2563 245
กองช่าง หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใน-แปลง   7 ม.ค. 2563 855
กองสวัสดิการและสังคม   7 ม.ค. 2563 1211
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 ม.ค. 2563 366
สำนักปลัด คำร้องทั่วไป   7 ม.ค. 2563 227
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 พ.ย. 2559 453
หนังสือมอบอำนาจ   26 ต.ค. 2559 407
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 ต.ค. 2559 7955
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   26 ต.ค. 2559 1736
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   26 ต.ค. 2559 386
แบบฟอร์มการชำระภาษีป้าย   17 พ.ย. 2558 444
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   17 พ.ย. 2558 568