องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 3

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ตัว-แปลง (1) กฏหมายและคดี   7 ม.ค. 2563 294
กองช่าง หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใน-แปลง   7 ม.ค. 2563 1112
กองสวัสดิการและสังคม   7 ม.ค. 2563 2102
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 ม.ค. 2563 523
สำนักปลัด คำร้องทั่วไป   7 ม.ค. 2563 277
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 พ.ย. 2559 500
หนังสือมอบอำนาจ   26 ต.ค. 2559 454
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 ต.ค. 2559 8751
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   26 ต.ค. 2559 1816
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   26 ต.ค. 2559 450
แบบฟอร์มการชำระภาษีป้าย   17 พ.ย. 2558 487
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   17 พ.ย. 2558 618