องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 20

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคำร้องทุกข์ ร้องเรียน (ตัว-แปลง (1) กฏหมายและคดี   7 ม.ค. 2563 215
กองช่าง หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใน-แปลง   7 ม.ค. 2563 596
กองสวัสดิการและสังคม   7 ม.ค. 2563 704
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   7 ม.ค. 2563 297
สำนักปลัด คำร้องทั่วไป   7 ม.ค. 2563 199
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 พ.ย. 2559 432
หนังสือมอบอำนาจ   26 ต.ค. 2559 381
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 ต.ค. 2559 7441
แบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   26 ต.ค. 2559 1713
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ   26 ต.ค. 2559 365
แบบฟอร์มการชำระภาษีป้าย   17 พ.ย. 2558 423
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   17 พ.ย. 2558 548