องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายอรรคพล จำปาเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-2650201


นางสาวนรินทร นามวิชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 088-0394625


นางสาวณัฐณิชาช โสรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 092-8918439


นางสาวจำเนียน จันมนตรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 080-4806915


นางจันทร์ฉาย บุระกรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
เบอร์โทร : 095-8130704


นางสาวณัฐธิชา ศรีนามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 099-1523306


นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 063-3463931


นางสาวฑิฆัมร ฝอยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 082-6314727


นายสุรัตน์ สิทธิโท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 062-1495451


นางสาววาสนา ศิริจันดา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 081-5846323