องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 เม.ย. 2560 421
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 5 เม.ย. 2560 376
รายงานการจัดประชาคมชาวบ้านโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ร่องโศก) 16 ธ.ค. 2559 378
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 16 พ.ย. 2559 359
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 31 ต.ค. 2559 568
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2559 28 ต.ค. 2559 412
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2560 5 ต.ค. 2559 402
งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 30 ก.ย. 2559 414
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบละเอาะ เรื่อง การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 19 ก.ย. 2559 431
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ 2559 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2556 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เดือน สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบละเอาะ 5 ส.ค. 2559 454
ตกลงราตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน (ราคากลาง 300,00 บาท) 1 ส.ค. 2559 492
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ระเบียบใหม่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 22 ก.ค. 2559 407
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารส่วนสวัสดิการเป็นห้องเก็บพัสดุ 14 ก.ค. 2559 496
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารส่วนสวัสดิการเป็นห้องครัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 14 ก.ค. 2559 447
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 11 ก.ค. 2559 393
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี องค์การบริการส่วนตำบลละเอาะ 16 มิ.ย. 2559 416
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบล 30 พ.ค. 2559 382
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 พ.ค. 2559 947
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ม.ค. 2559 892
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ม.ค. 2559 799
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ิดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557-2560 ต่อพนักงานประเมิน 29 ม.ค. 2559 465
รายงานจัดประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ี่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและปัญหาชนบท (แปลงหนองคู) 29 ม.ค. 2559 522
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 27 ม.ค. 2559 3588
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 11 ม.ค. 2559 459
ประวัติบ้านละเอาะ 17 พ.ย. 2558 2552
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 17 พ.ย. 2558 1087
คำขวัญตำบลละเอาะ 17 พ.ย. 2558 1101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 1 ต.ค. 2558 423
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 20 ก.ค. 2558 372
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 20 ก.ค. 2558 380