องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ตกลงราตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการประชาชน (ราคากลาง 300,00 บาท) 1 ส.ค. 2559 384
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ระเบียบใหม่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 22 ก.ค. 2559 342
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารส่วนสวัสดิการเป็นห้องเก็บพัสดุ 14 ก.ค. 2559 433
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ตามโครงการต่อเติมอาคารส่วนสวัสดิการเป็นห้องครัว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 14 ก.ค. 2559 379
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยประชุมสามัญ สมันที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 11 ก.ค. 2559 331
กำหนดระยะเวลาการชำระภาษี องค์การบริการส่วนตำบลละเอาะ 16 มิ.ย. 2559 351
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบล 30 พ.ค. 2559 319
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 พ.ค. 2559 828
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ม.ค. 2559 781
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2559 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 29 ม.ค. 2559 688
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ิดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557-2560 ต่อพนักงานประเมิน 29 ม.ค. 2559 400
รายงานจัดประชาคมชาวบ้านตามโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ี่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและปัญหาชนบท (แปลงหนองคู) 29 ม.ค. 2559 441
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจ้งประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 27 ม.ค. 2559 3493
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 11 ม.ค. 2559 397
ประวัติบ้านละเอาะ 17 พ.ย. 2558 2179
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 17 พ.ย. 2558 997
คำขวัญตำบลละเอาะ 17 พ.ย. 2558 982
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลละเอาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 1 ต.ค. 2558 363
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 20 ก.ค. 2558 307
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 20 ก.ค. 2558 316
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 9) 30 พ.ย. 542 311
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ 30 พ.ย. 542 204