องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 2563 341
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 2563 321
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 1 ธ.ค. 2563 112
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พ.ย. 2563 296
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ 5 พ.ย. 2563 524
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 2563 303
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2563 335
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 11 ก.ย. 2563 346
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 9 ก.ย. 2563 316
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 28 ส.ค. 2563 663
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 28 ส.ค. 2563 289
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ เรื่องจดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญมี ปัดชา 24 ส.ค. 2563 1080
ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ส.ค. 2563 359
ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทุกท่าน สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนสิงหาคม >> วันที่ 10 สค นี้ จ่าย 600 บาท ปกติ (((รอบจ่ายประจำเดือน สค )) เเต่ ยอดตกเบิกที่ค้างตั้งเเต่เดือนก่อนๆ นั้นยังไม่สามารมารถดำเนินการจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม หากมีการจัดสรรเงินงบมา จึงจะจ่ายย้อนให้ตามสิทธิที่ควรจะได้ 5 ส.ค. 2563 322
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ก.ค. 2563 301
ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 24 มิ.ย. 2563 732
วินัยและการรักษาวินัยแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ 8 มิ.ย. 2563 499
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 2563 391
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 1 มิ.ย. 2563 449
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 1 มิ.ย. 2563 405
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 354
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 369
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 2563 317
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 2 มี.ค. 2563 379
การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 7 ก.พ. 2563 9255
กำหนดความลึกหรือพื้นที่ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 6 ก.พ. 2563 722
กำหนดมาตรการควมคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดิน 6 ก.พ. 2563 478
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2562 2 ธ.ค. 2562 661
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2562) 1 พ.ย. 2562 566
ประกาศ การชำระภาษี ประจำปี 2562 25 ต.ค. 2562 307