องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 316
มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 296
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 402
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 316
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี งบประมาณ 2562 28 ก.ย. 2561 377
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 12 ก.ย. 2561 381
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561 20 ส.ค. 2561 2710
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 5 ก.ค. 2561 192
ประกาศ เรื่องควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ปี 2561 4 ก.ค. 2561 484
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ผู้ชนะเลิศเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2561 396
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2561 474
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 3 ม.ค. 2561 663
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 3 ม.ค. 2561 511
จดหมายข่าว เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2561 3 ม.ค. 2561 481
การขออนุญาตเปิดปั๊มน้ำมันขนาดเล็กในหมู่บ้าน 15 ธ.ค. 2560 687
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 11 ต.ค. 2560 467
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27 ก.ย. 2560 507
ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ไปบ้าน ละเอาะหมู่ที่ 1 22 ส.ค. 2560 1381
ประชาสัมพันธ์ การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 18 ก.ค. 2560 540
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 1) 18 ก.ค. 2560 394
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 2) 18 ก.ค. 2560 351
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 3) 18 ก.ค. 2560 373
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 4) 18 ก.ค. 2560 356
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 5) 18 ก.ค. 2560 382
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 6) 18 ก.ค. 2560 336
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 7) 18 ก.ค. 2560 364
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 8) 18 ก.ค. 2560 356
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 10) 18 ก.ค. 2560 389
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 11) 18 ก.ค. 2560 360
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่แก่เจ้าพนักงาน (หมู่ที่ 9) 18 ก.ค. 2560 364