องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 361
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 372
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 มี.ค. 2562 502
แจ้งการประเมินเพิ่อเสียภาษี ปี 2562 11 ม.ค. 2562 1397
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 449
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 11 ม.ค. 2562 376
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนีกงานประเมิน 24 ธ.ค. 2561 550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้เจ้าของที่อิน ยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 24 ธ.ค. 2561 593
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี 2562 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 24 ธ.ค. 2561 538
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 24 ธ.ค. 2561 989
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 19 ธ.ค. 2561 354
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยการเข้าระบบ ITAS 16 พ.ย. 2561 680
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยการเข้าระบบ ITAS 16 พ.ย. 2561 1478
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 ต.ค. 2561 507
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2562 18 ต.ค. 2561 493
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 398
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 430
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 404
มาตรการป้องกันการรับสินบน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 401
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 497
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 2561 384
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี งบประมาณ 2562 28 ก.ย. 2561 458
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 12 ก.ย. 2561 457
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561 20 ส.ค. 2561 3082
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 5 ก.ค. 2561 282
ประกาศ เรื่องควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง ปี 2561 4 ก.ค. 2561 591
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ผู้ชนะเลิศเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 8 พ.ค. 2561 478
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) 23 เม.ย. 2561 552
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 3 ม.ค. 2561 738
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 3 ม.ค. 2561 592