องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่องป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 112
เรื่อง ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือว่าด้วยกฎหมาย 1 ก.ย. 2565 93
ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 8 ก.ค. 2565 225
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565 246
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 7 เม.ย. 2565 256
ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 เม.ย. 2565 286
ประกาศ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลตลาดและรายงานผลการดเนินงานแบบประเมินตลาด ทะเบียนรายชื่อผู้เช่าแผง/ผู้เช่าช่วง/ผู้ช่วยขายในตลาดนัด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 4 เม.ย. 2565 206
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 285
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 15 มี.ค. 2565 325
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 15 มี.ค. 2565 255
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับ 1 ก.พ. 2565 310
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 26 ม.ค. 2565 310
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 319
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 2565 390
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26 ม.ค. 2565 298
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2565 202
ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ปลอดบุหรี่ 10 ม.ค. 2565 85
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 3 ม.ค. 2565 255
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ธ.ค. 2564 221
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2564 369
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ต.ค. 2564 341
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 345
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 382
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 307
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 318
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 2564 303
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 2564 327
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 ต.ค. 2564 298
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 2564 284
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 2564 1410