องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ถูกจับ ถูกปรับ 1 ก.พ. 2565 234
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 26 ม.ค. 2565 240
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายงานเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 26 ม.ค. 2565 250
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564 26 ม.ค. 2565 268
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26 ม.ค. 2565 226
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ.2566 25 ม.ค. 2565 142
ประกาศ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ ปลอดบุหรี่ 10 ม.ค. 2565 24
ประกาศ เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 3 ม.ค. 2565 188
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 27 ธ.ค. 2564 159
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 2564 283
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ต.ค. 2564 274
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 274
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 2564 294
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 246
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง 22 ต.ค. 2564 252
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 2564 239
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 2564 253
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 ต.ค. 2564 231
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 2564 216
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 2564 709
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 2564 337
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มี.ค. 2564 411
กิจกรรม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 15 มีนาคม 2564 15 มี.ค. 2564 142
จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 4 มี.ค. 2564 156
ประกาศ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติประกาศขยายเวลาตามการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4 ก.พ. 2564 780
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 29 ม.ค. 2564 160
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 29 ม.ค. 2564 128
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 29 ม.ค. 2564 126
ประชาสัมพัมธ์ เรื่อง การแจ้งขุดดิน/ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 4 ม.ค. 2564 490
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ธ.ค. 2563 470