องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่..... วันที่ 19 ก.ย. 2565 (ดูู 76)

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้นายไทย ศรีชื่น อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง สุขภาพไม่แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ไม่มีญาติดูแล ณ. บ้านละเอาะ หมู่ที่6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 16 กันยายน 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนางไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้นายไทย ศรีชื่น อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง สุขภาพ..... วันที่ 16 ก.ย. 2565 (ดูู 82)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2565

วันที่ 12-20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการรณรงค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และอสม.ตลอดจนผู้นำชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ร่วมกันดำเนินการท..... วันที่ 12 ก.ย. 2565 (ดูู 79)

โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วันที่ 8 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลละเอาะ ได้จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และเจ้าหน้า..... วันที่ 8 ก.ย. 2565 (ดูู 74)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก เศษผ้าสู่เก้าอี้พักผ่อน วันที่ 4-5 กันยายน 2565

วันที่ 4-5 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก เศษผ้าสู่เก้าอี้พักผ่อน โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ฝึกฝีมือ และสร้างอาชีพในชุมชนตำบลละเอาะ ระหว่าง เ..... วันที่ 4 ก.ย. 2565 (ดูู 84)

ประชุมคณะกรรมการคักแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลละเอาะ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตบลละเอาะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนักปลัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการคักแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม 1. เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2. ติดตามควา..... วันที่ 30 ส.ค. 2565 (ดูู 77)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่2 และ หมูที่13 ในเขตตำบลละเอาะ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและให้ความช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่2 และ หมูที่13 ในเขตตำ..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 103)

บุญมหาสังฆทานฯ อำเภอทำเกลี้ยง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทุกท่าน ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ได้ร่วมทำบุญมหาสังฆทานฯ ที่ทางอำเภอทำเกลี้ยงได้จัดขึ้น โดยมี พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ ดร. เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอดุลย์ หมื่นลึก นายอำ..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 220)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลละเอาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้ นายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อ 1. แจ้งเรื่องการได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรม..... วันที่ 24 ส.ค. 2565 (ดูู 112)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day ทางไปหนองไฮ หมู่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

วันที่ 22 สิงหาคม 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำห..... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 80)

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยกองสวัสดิการสังคมฯ งานกองทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ตำบลละเอาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดย นายกลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการบริหารเงินทุนฯ และรับรองรายงานการประชุมค..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 122)

โครงการ วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ได้จัดกิจกรรม วัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ประจำปี 2565 โดยนายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการวัยเรียน วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเกมส์ ประจำป..... วันที่ 16 ส.ค. 2565 (ดูู 136)

ประชุมสภาสมัยสามัญ​ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ ได้​จัดประชุมสภาสมัยสามัญ​ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องบัญญัติเพื่อพิจารณา บัญญัติเสนอสภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประ..... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 95)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ ที่สาธารณะประโยชน์ (ดอนปู่ตา) บ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

••••••••••••••••••••••••• วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ปลัด รองปลัดผู้อำนวยการกอง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในเขตตำบลละเอาะ ได้จัดกิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกีย..... วันที่ 9 ส.ค. 2565 (ดูู 312)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ราย ณ บ้านทุ่งสว่าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยท่านรองนายกทั้ง 2 ท่าน และกองสวัสดิการสังคมตำบลละเอาะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ราย ณ บ้านทุ่งสว..... วันที่ 4 ส.ค. 2565 (ดูู 113)

ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แนวเขตตำบล ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา และนายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยคณะทำงาน กองคลัง และกองช่าง ตำบลละเอาะ ร่วมกับ หน่วยงานโยธาและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ใกล้เคีย..... วันที่ 25 ก.ค. 2565 (ดูู 107)

กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ 5 วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ บ้านพิทักสันติ หมู่ที่ 5 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายสุวรรณ  ศรียะลา และนายสมศรี  ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนว..... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 123)

โครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย และจังหวัดศรีสะเกษ ,อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี..... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 276)

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับอำเภอน้ำเกลี้ยง และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 ตำบลในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 96)

โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วย นายสุวรรณ ศรียะลา และนายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ..... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 137)