องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
..........................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
..................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม
.................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา
4.1 ญัตติเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบขอใช้ที่ดินและขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงที่ทำเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ
83 ไร่ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ศก 3126 ที่ดินเลขที่ 132
ระวาง 5838 I 4450 ,4452 เพื่อก่อสร้างสนามลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 135