องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนากสถานที่ ของศูนย์เด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 22 กันยายน 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนากสถานที่ ของศูนย์เด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 22 กันยายน 2563... วันที่ 22 ก.ย. 2563 (ดูู 353)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2,11 ตำบลละเอาะ ในวันที่ 22 กันยายน 2563

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านขี้เหล็ก หมู่ 2,11 ตำบลละเอาะ ในวันที่ 22 กันยายน 256... วันที่ 22 ก.ย. 2563 (ดูู 426)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่  17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563... วันที่ 17 ก.ย. 2563 (ดูู 321)

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กันยายน 2563 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน กันยายน 2563 หมู่ที่ 10 บ้านเชือก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563... วันที่ 15 ก.ย. 2563 (ดูู 346)

ลงพื้นที่เพื่อแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน

ลงพื้นที่เพื่อแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2563... วันที่ 9 ก.ย. 2563 (ดูู 339)

สอบข้อเท็จจริงนางทวน นามวิชา อายุ 72 ปีบ้านเลขที่ 119/1 ม.10 บ.เชือก เพื่อขอรับการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ วันที่ 27 ส.ค.63

วันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ได้มอบหมายนักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยพช. ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงนางทวน นามวิชา อายุ 72 ปีบ้านเลขที่ 119/1 ม.10 บ.เชือก เพื่อขอรับการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ค่ะ... วันที่ 27 ส.ค. 2563 (ดูู 291)

พมจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ละเอาะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเชือกม.10 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในบ้านเชือก

พมจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ละเอาะ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประชุมประชาคม บ้านเชือก ม.10 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมในบ้านเชือก... วันที่ 26 ส.ค. 2563 (ดูู 365)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ      การฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติป..... วันที่ 24 ส.ค. 2563 (ดูู 866)

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพบ้านของผู้สูงอายุ นายดาวเรือง ทองสาย ม.10 บ้านเชือก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับงบประมาณจากพมจ.ศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20 สิงหาคม 2563

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพบ้านของผู้สูงอายุ นายดาวเรือง ทองสาย ม.10 บ้านเชือก ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และได้รับงบประมาณจากพมจ.ศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 20 สิงหาคม 2563... วันที่ 20 ส.ค. 2563 (ดูู 358)

โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สินและพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 สิงหาคม 2563

โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สินและพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 14 สิงหาคม 2563... วันที่ 14 ส.ค. 2563 (ดูู 317)

กิจกรรม BIG CLEANING DAYวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 11 บ้านเขวา ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม BIG CLEANING DAY เดือน สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 11 บ้านเขวา ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ... วันที่ 11 ส.ค. 2563 (ดูู 437)

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 7 สิงหาคม 2563... วันที่ 7 ส.ค. 2563 (ดูู 329)

ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาแก่กลุ่มเปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายละ 3,000 บาท ในเขตตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวาน วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ท่านลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมาย ให้ท่านรองสมศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเงินเยียวยาแก่กลุ่มเปาะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ รายละ 3,000 บาท ในเขตตำบลล..... วันที่ 5 ส.ค. 2563 (ดูู 400)

การประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรี ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรี ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563... วันที่ 31 ก.ค. 2563 (ดูู 318)

การประชุมสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.ขี้เหล็ก_๒ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

การประชุมสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.ขี้เหล็ก_๒ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563... วันที่ 31 ก.ค. 2563 (ดูู 319)

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับช้ำซากในเขตตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับช้ำซากในเขตตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563... วันที่ 24 ก.ค. 2563 (ดูู 329)

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ BIG CLEANING DAY  บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563... วันที่ 15 ก.ค. 2563 (ดูู 369)

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563... วันที่ 2 ก.ค. 2563 (ดูู 327)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  เจ้าหน้าที่ อบต.ละเอาะ และทีมงานได้ออกชีดพ้นยุงลายในแต่ละหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ทั้ง 13 หมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดอ..... วันที่ 15 มิ.ย. 2563 (ดูู 397)

พิธีมองสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

พิธีมองสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 10 มิถุนายน 2563... วันที่ 10 มิ.ย. 2563 (ดูู 1050)