องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 1-18 พฤษภาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยกำหนดแผนออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมา-แมว ในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ ตั้งแต่ว..... วันที่ 1 พ.ค. 2566 (ดูู 49)

โครงการประเพณีสงกานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 วันที่ 13 เมษายน​ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 13 เมษายน​ 2566 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ ได้เปิดโครงการประเพณีสงกานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของคนไทยให้คงอยู่ ตลอดไป ..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 48)

Big Cleaning Day บ้านละเอาะ หมู่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 46)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เมษายน 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 39)

ประชุม การจัดงานประเพณีสงกานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดงานประเพณีสงกานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Integrity andtransparency Assessment : ITA) วันที่ 24 มีนาคม 2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานปปช.จังหวัดศรีสะเกษลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Integrity andtransparency Assessment : ITA) เว..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 42)

กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 วันที่ 23-24 มีนาคม 2566

วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 โดยร่วมกับสภาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้ว..... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 87)

โครงการ วัน อปพร. และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 22 มีนาคม 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัน อปพร.พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ อปพร...... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 39)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ และเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำป..... วันที่ 18 มี.ค. 2566 (ดูู 35)

โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน วันที่ 15 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจร้าง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการและสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ได้รับเกียรติจาก นางสาวทิพวรรณ โสโพธิ์ ท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยง บรรยายเกี่ย..... วันที่ 15 มี.ค. 2566 (ดูู 34)

กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 5 มีนาคม 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะฯ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวสมสะอางค์ แก้วใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองทุกกอ..... วันที่ 5 มี.ค. 2566 (ดูู 43)

ประชุมแกนนำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ และคณะทำงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมแกนนำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลละเอาะ และคณะทำงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตตำบลละเอาะเป..... วันที่ 24 ก.พ. 2566 (ดูู 66)

ประชุมการจัดงานตามโครงการจัดงานสือสานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดงานตามโครงการจัดงานสือสานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเป็นการดำเนินการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เป็นไปตามวัตถุปร..... วันที่ 22 ก.พ. 2566 (ดูู 51)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1  วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 7 ก.พ. 2566 (ดูู 40)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและร่วมลงพื้นที่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะผู้บริหาร นายณรงศักดิ์ เอาหานะ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้..... วันที่ 6 ก.พ. 2566 (ดูู 54)

ลงพื้นที่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ม.10 ม.13 ม.1 ม.12 และม.6 ร่วมติดตามและลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมบ้านในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ และมอบถุงยังชีพ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วย นางไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมลงพื้นที่กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข..... วันที่ 3 ก.พ. 2566 (ดูู 152)

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและพัฒนาคุณภาพชิวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งได้รับเกียจจากนายลพบุรี สังลา นายกองค์..... วันที่ 31 ม.ค. 2566 (ดูู 110)

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (Long Term Care)ตำบลละเอาะ

วันที่ 26 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละ เอาะ โดนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ (Long ..... วันที่ 26 ม.ค. 2566 (ดูู 42)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day บ้านเขว หมู่ 11 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 17 มกราคม 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำหมู..... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 81)

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 17 มกราคม 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลละเอาะ โดยนายณรงค์ศักดิ์ เอาหานัด ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 และรายงานปรับโครงสร้างคณะกรรมการบร..... วันที่ 17 ม.ค. 2566 (ดูู 183)