องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยรองนายกทั้ง 2 ท่าน คณะสภาฯ สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 77)

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยรองนายกทั้ง 2 ท่าน คณะสภาฯ สมาชิก ส.อบต.ทุกท่าน นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 72)

มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภั..... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 61)

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบช่วยเหลือประชาชน ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อ 7 วร..... วันที่ 8 ก.ย. 2566 (ดูู 85)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกศษ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 344)

โครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาววัชราภร เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานกองสวัสดิการส..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 213)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะทำงานโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ในรัศมี 100 เมตร ในเขตตำบลละเอาะ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566. ... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 179)

โครการป้องกันและต่อต้านกาทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวไพรวรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าสำนัก ผู้อำน..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 202)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องวาระที่ 1 ขั้นแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่องวาระ..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 78)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ... วันที่ 7 ส.ค. 2566 (ดูู 81)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พันาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2566

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พันาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 สิงหาคม 2566... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 166)

โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำร่องแวด บ้านเชือกหมู่ที่ 10 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ย

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และผู้..... วันที่ 25 ก.ค. 2566 (ดูู 143)

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาววัชราภร เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำน..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 215)

ประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ดูู 89)

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดย นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 115)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เหตุจากการหมักยีสต์มันสำปะหลังอาหารสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น ณ บ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร..... วันที่ 22 มิ.ย. 2566 (ดูู 117)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ  ... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 100)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และวันที่ 15 มิถุนายน 2566 คณะทำงานและผู้สูงอายุได้เดินทางไปฝึกอบ..... วันที่ 14 มิ.ย. 2566 (ดูู 112)

โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเขตตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 15 มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทีมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเขตตำบลละเอาะ ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางยุงลายและทำลายวงจรชีวิ..... วันที่ 6 มิ.ย. 2566 (ดูู 113)

โครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวยสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกต้นไม้ ถนนสวยสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 31 พ.ค. 2566 (ดูู 102)