องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ 5 วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ณ บ้านพิทักสันติ หมู่ที่ 5 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายสุวรรณ  ศรียะลา และนายสมศรี  ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนว..... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 182)

โครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 6 กรกฏาคม 2565

วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย และจังหวัดศรีสะเกษ ,อำเภอน้ำเกลี้ยง จัดโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี..... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 507)

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับอำเภอน้ำเกลี้ยง และองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 ตำบลในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 4 ก.ค. 2565 (ดูู 157)

โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 24 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการเปิดประชุม พร้อมด้วย นายสุวรรณ ศรียะลา และนายสมศรี ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ..... วันที่ 24 มิ.ย. 2565 (ดูู 198)

ประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับ นายกทั้ง 6 ตำบล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่างทั้ง 6 ตำบล ในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 159)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day หมู่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำ..... วันที่ 22 มิ.ย. 2565 (ดูู 161)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565

ระหว่างวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้กับชาวบ้านในเขตตำบละเอาะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การกำจัดแหล่งเพรา..... วันที่ 15 มิ.ย. 2565 (ดูู 190)

คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวา หมู่ที่ 11 ไปหนองกระแซง วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขวา หมู่ที่ 11 ไปหนองกระแซง... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 183)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 12 วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ลงพื้นที่โดยนางสาวไพรวรรณ์ หวังเจริญ ผู้อำนวจการกองสวัสดิการและสังคม และคณะทำงาน หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 12 ... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 164)

คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ไปร่องแวด วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชือก หมู่ที่ 10 ไปร่องแวด ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทางยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม. ลูกรังกลบขอบทาง ... วันที่ 8 มิ.ย. 2565 (ดูู 150)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก้สุนัขและแมวในเขตชุมชนในตำบลละเอาะ ระหว่

องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก้สุนัขและแมวในเขตชุมชนในตำบลละเอาะ ระหว่างว..... วันที่ 6 มิ.ย. 2565 (ดูู 272)

พิธี วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัย​มงคล และกิจกรรมใส่บาต กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน(ช่วงเช้า) เนื่องในวโรกาสวัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน​ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน​ 2565 องค์การบริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ ร่วมกับอำเภอน้ำเกลี้ยง นำโดย นายลพบุรี สังลา นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ พร้อมผู้ช่วย​ผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​ฯ พนักงาน​ส่วนตำบล​ พนักงานครู​ และ​พนักงาน​จ้าง​ ได้ร่วมพิธี วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง จุดเทียนถวายพระพรชัย​มงคล และกิจกรรมใส..... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 238)

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อปรับสภาพ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี  สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้มอบหมายให้นายสมศรี  ธงชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะทำงานกองสวัสดิการ และคณะทำงานกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อปรับสภาพ ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย 1. นายหนูพัฒ..... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 202)

ตรวจงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ 5 สายคันคลองล่องโศก ไปหนองมะโน วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจงาน และทีมช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ 5 สายคันคลองล่องโศก ไปหนองมะโน ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.90 ม. ยาว 600 ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 ม.  ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 ม...... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 200)

ประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดงานในชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (หัวหน้าศูนย์นฯ) และคณะทำงานทุกท่านร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตจัดงานในชุมชน... วันที่ 17 พ.ค. 2565 (ดูู 151)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน" ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน" ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเ..... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 166)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประทานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ครั้งที่ 2/2565 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 1. แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 299,098.35 บาท 2. แจ้งยอดเงินจาก..... วันที่ 9 พ.ค. 2565 (ดูู 241)

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในที่ประชุมในการจัดงานฯ และกิจกรรมในตำบลละเอาะ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 26 เมษายน 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประธานในการประชุมฯ นางพัฒนิดา ดีพูน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละเอาะ และเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตตำบลละเอาะ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อลงมติในท..... วันที่ 26 เม.ย. 2565 (ดูู 157)

กิจกรรม​ Big Cleaning Day หมู่ 2 22 เมษายน 2565​

วันที่ 22 เมษายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดนท่านลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 2  ได้​จัดกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day เพื่อ​ส่งเสริมให้ตำบล สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ​เรียบร้อย​สร้าง​ความ..... วันที่ 22 เม.ย. 2565 (ดูู 173)

ประชุมคณะกรรมการโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล วันที่ 21 เมษายน 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 โครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ประธาน) และคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลได้ร่วมประชุมหาลือเพื่ออนุมัติและติดตามโครงการฯ... วันที่ 21 เม.ย. 2565 (ดูู 209)