องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

“วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวสมสะอางค์ แก้วใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนัก พนั..... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 163)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มกราคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 55)

ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ชาวบ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ นายไทย ศรีชื่น จำนวน 800 บาท ชาวบ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 ตำบล..... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 40)

ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุในเขตตำบลละเอาะ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกอง และนางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และทีมช่าง ลงพื้นที่ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุง..... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 40)

ประชุมคณะกรรมการ ช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สำนักปลัด งานป้องกันบรรเทาและสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 48)

เปิดจุดบริการและตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ) และหัวหน้าส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 43)

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ มอบหมายให้นายสุวรรณ ศรียะลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ " ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง..... วันที่ 2 ธ.ค. 2565 (ดูู 69)

ประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลละเอาะ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครับในชุมชนตำบลละเอาะ โดยมีนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อ 1. ปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมที่จะเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครั..... วันที่ 23 พ.ย. 2565 (ดูู 82)

กิจกรรมรำบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอนำเกลี้ยง ส่งนางรำ รำบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ ๕ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง... วันที่ 18 พ.ย. 2565 (ดูู 59)

ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ประสบภัยน้ำท้วน ในเขตบ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร และนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน อปพร. จิตอาสา ..... วันที่ 4 ต.ค. 2565 (ดูู 79)

กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโเนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทั้ง 13 หมูาบ้าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ - เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ..... วันที่ 3 ต.ค. 2565 (ดูู 91)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ณ บ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อบต.ทั้ง 13 หมู่ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโนรู เพื่อบรรเทาความเด..... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 71)

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ .......................................... ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ..................................... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 70)

กิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน

วันที่ 28 กันยายน 2565. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นำโเนนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯทั้ง 13 หมูาบ้าน และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันธงชาติไทย เพื่อเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบร..... วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดูู 69)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และให้เด็กได้มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครู ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลาย... วันที่ 24 ก.ย. 2565 (ดูู 71)

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ ... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 190)

กิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 กันยายน 2565​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตํา​บล​ละเอาะ นำโดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ผู้อำนวจการกองทุกกอง และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกทั้ง 13 หมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 7 ได้​ร่วมกิจกรรม​จิต​อาสา​ Big Cleaning Day บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 ตำบลละเอาะ..... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 70)

อบรมในโครงการรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม วันที่ 21 กันยายน 2565 จัดอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

วันที่ 21 กันยายน 2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลละเอาะ นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานในการเปิดอบรมในโครงการรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มสตรีตำบลละเอาะ ได้เข้าร่มในการอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลล..... วันที่ 21 ก.ย. 2565 (ดูู 98)

คนพิการที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิได้รับรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยกองสวัสดิการสังคม นางสาววัชราภรณ์ เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงาน ได้ส่งรายชื่อคนพิการรับรถสามล้อมือโยก สำหรับคนพิการที่มีกำลังแขนที่โยกรถได้ ไปยังสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษนั้น ปรากฏว่านายทำนอง ศรียะลา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 210/1 ตำบลละ..... วันที่ 20 ก.ย. 2565 (ดูู 116)

โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ทั้ง 13 หมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่..... วันที่ 20 ก.ย. 2565 (ดูู 182)