องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล งานเกษียณอายุงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ และภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๓๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดละเอาะ จำนวน57คน อัตราคนละ 1,734 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแวด จำนวน14คน อัตราคนละ 1,734 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขี้เหล็ก จำนวน 19 คน อัตราคนละ 1,734 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว สำเนาข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม (ยูเอสที) นมปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2566
จ้างดำเนินการทำวิจัย โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างดำเนินการทำวิจัย โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อกล้องรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๓ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566
จ้างวางระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๓ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๓ และ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๖ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนและสถิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมาเลขทะเบียน กข ๘๙๗๐ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๑๘๒๙ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๘๔-๕๙-๐๐๐๙ และ หมายเลข ๔๘๔-๖๕-๐๐๓๖ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ครั้งที่ ๒) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนและสถิติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อไมค์ตั้งโต๊ะประชุมไร้สายสำหรับ ๑๖ ท่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดผ่าซีกบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบายน้ำคสล.ภายในตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายชื่อสำนักงานและป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแล็คซีน ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างก่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเอาะ หมู่ที่ ๖ ไปดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ สายหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566