ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างถนนลูกรังบ้านแวด หมู่ที่ ๓ สายป่าช้า ไปร่องกระถุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านทุ่งสว่าง -หนองบาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการแต่งหน้า ทำผม พร้อมเครื่องประดับนางรำ จำนวน ๒๐ คน ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๔๐ ปี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภันฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมาเลข ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๘๔-๖๐-๐๐๑๗ (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้อวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
ซื้อวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างจัดสถานที่และเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดชุมชนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1829 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (พาสเจอร์ไรส์) เพื่อให้เด็กดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (พาสเจอร์ไรส์) เพื่อให้เด็กดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
จ้างเหมารื้อถอน พร้อมติดตั้งใหม่ ห้องน้ำโรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (พาสเจอร์ไรส์) เพื่อให้เด็กดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม (ยูเอสที) เพื่อให้เด็กดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนวางท่อระบายน้ำคสล.สายคันคลองร่องงโศก นานางถิน ธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัววี ภายในบ้านละเอาะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำรูปตัววีภายในบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสระใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสระใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายป่าแสบงบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ ไปหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลาน คสล.บริเวณสระใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2565
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านละเอาะ หมู่ที่ ๖ ไปหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ สายหนองมะโน ไปหนองพันเฮือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อเสาปูนหลักเขต เพื่อปักพิกัดแนวเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8970 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายบ้านแวด หมู่ที่ ๓ ไปบ้านกระถุน ตำบลตำแย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโสน หมูที่ 4 ไปหนองสระพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 สายอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2565