องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างถมดินป่าช้าบ้านเชือก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกสระหนองบอน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลละออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลละออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ค. 2567
จ้างถมสระน้ำ กสช.บ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2567
จ้างถมสระน้ำ กสช.บ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 บีทียู อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างถมสระน้ำ กสช.บ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ และบ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมูที่ ๑๓ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๗๐ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 สายหนองคู ไปหนองเปอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโคงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กับ นายลุน ศรีปัตเนตร อายุ ๘๐ ปี ที่อยู่ที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 สายป่าโคก ไปป่าฮัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านเขวา หมู่ที่ 11 สายป่าจิก-ร่องแวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 2567
จ้างทำตรายาง ตราโลโก้ อบต.ละเอาะ และ เลขบัญชีธนาคาร อบต.ละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนวลละออ หมู่ที่ ๑๒ สายอนามัยไปหนองคู 19 เม.ย. 2567
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักภายในบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ 19 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านแวด หมู่ที่ ๓ สายหลังวัดบ้านแวด ไปห้วยทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างจ้างปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ไปบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองระพี บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลียง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (งานสาธารณสุข) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ปรับปรุงถนนโดยการซื้อครุภัณฑ์โคมไฟส่องสว่างสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลละเอาะ จำนวน ๑๔๒ จุด 2 เม.ย. 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาท จำนวน ๑ หลัง (งานสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หลัง ให้กับนายหอม สีสะอาด อายุ ๖๖ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านละเอาะ หมู่ที่ 6 สายดอนปู่ตาไปหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 สายข้างถนน รพช.ไปหนองเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567