องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำฐานจุดบั้งไฟ พร้อมจัดสถานที่และทำความสะอาด ณ บริเวณร่องแวด บ้านเชือก หมู่ที่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมรถแหน่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๒-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๖๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๘๔-๖๓-๐๐๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุขนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุขนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านละเอาะ หมู่ที่ ๑ ไปโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ สายคันคลองร่องโศก ไปโป้ะประโด๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุขนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขวาที่ ๑๑ สายบ้านนายลี ยาเคน ไปวัดบ้านขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ นายสุระชัย สังขะพงษ์ บ้านเลขที่ ๑๒๗ บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันสูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ สายโรงสีนายสามารถ ไปร่องแวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๔ สายหนองสระพี ไปบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านนวลละออ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเอาะ หมู่ที่ ๑สายนางเหรียญ นามวิชา ไปนานายประพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเตาเหล็ก หมู่่ที่ ๘ สายถนน รพช.ไปนานายชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรังสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ ไปนาลุงหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินลงลูกรังบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒ สายจากถนนไปบ้านเชือก-นายายสิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข ๔๘๓-๕๑-๐๐๐๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพิทักษ์สันติ หมู่ที่ ๕ สายถนน รพช. ไปหนองมะโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ ไปถนน รพช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านแวด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละเอาะ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ สายคันคลองร่องโศก นานายทองสา มะลิวัลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านเชือก หมู่ที่ ๑๐ สายถนน คสล.ไปถนนสายเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที โรงเรียนช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566