องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 21

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบั ติงาน ปี 2566   10 ม.ค. 2566 11
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง   4 ต.ค. 2564 166
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 105
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 100
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด   4 ต.ค. 2564 103
คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   4 ต.ค. 2564 125
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 223
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง   1 ต.ค. 2563 141
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 142
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   28 พ.ค. 2563 199
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ละเอาะ   20 มิ.ย. 2562 207
คำสั่งศูนข้อมูลข่าวสาร   20 มิ.ย. 2562 188