องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   10 ม.ค. 2567 32
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง   10 ม.ค. 2567 34
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาติประกอบกิจการอันตราย   10 ม.ค. 2567 33
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2567 26
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   10 ม.ค. 2567 26
คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท   10 ม.ค. 2567 21
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   10 ม.ค. 2567 21
คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   10 ม.ค. 2567 19
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   10 ม.ค. 2567 21
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน   10 ม.ค. 2567 20
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10 ม.ค. 2567 21
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี   10 ม.ค. 2567 21
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   10 ม.ค. 2566 114
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง   4 ต.ค. 2564 916
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 204
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 186
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด   4 ต.ค. 2564 184
คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   4 ต.ค. 2564 224
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 363
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง   1 ต.ค. 2563 224
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 240
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   28 พ.ค. 2563 291
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ละเอาะ   20 มิ.ย. 2562 325
คำสั่งศูนข้อมูลข่าวสาร   20 มิ.ย. 2562 287