คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง   4 ต.ค. 2564 79
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 84
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 80
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด   4 ต.ค. 2564 82
คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   4 ต.ค. 2564 84
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 197
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง   1 ต.ค. 2563 120
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 120
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   28 พ.ค. 2563 168
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ละเอาะ   20 มิ.ย. 2562 173
คำสั่งศูนข้อมูลข่าวสาร   20 มิ.ย. 2562 166