องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   10 ม.ค. 2566 82
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง   4 ต.ค. 2564 545
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 180
คู่มือการดำเนินคดีแพ่ง   4 ต.ค. 2564 159
คู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิด   4 ต.ค. 2564 156
คู่มือศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   4 ต.ค. 2564 197
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 303
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง   1 ต.ค. 2563 196
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 ต.ค. 2563 212
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   28 พ.ค. 2563 265
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ละเอาะ   20 มิ.ย. 2562 280
คำสั่งศูนข้อมูลข่าวสาร   20 มิ.ย. 2562 252