องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๕๔
2 หน้า 1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3 หน้า 29 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
4 หน้า 61 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริการ
5 หน้า 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
6 หน้า 121 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
7 หน้า 155 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการทำงาน
8 หน้า 173 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
9 หน้า 191 พระราชบัญญการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
10 หน้า 229 พระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอ
11 หน้า 233 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
12 หน้า 241 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแทน
13 หน้า 273 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
14 หน้า 293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

15 หน้า 297 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
 
วันที่ : 3 มกราคม 2559   View : 612