องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 17

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   4 ต.ค. 2564 98
การขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 ต.ค. 2564 104
การแจ้งถมดิน   4 ต.ค. 2564 94
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ต.ค. 2564 88
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ   4 ต.ค. 2564 93
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกุล   4 ต.ค. 2564 101
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ต.ค. 2564 100
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   4 ต.ค. 2564 105
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 239
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 241
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 247
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 มิ.ย. 2560 408
หนังสือแจ้งการเสียชีวิต   4 พ.ย. 2559 382