องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   4 ต.ค. 2564 154
การขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 ต.ค. 2564 145
การแจ้งถมดิน   4 ต.ค. 2564 143
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ต.ค. 2564 136
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ   4 ต.ค. 2564 142
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกุล   4 ต.ค. 2564 158
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ต.ค. 2564 147
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   4 ต.ค. 2564 170
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 286
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 301
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 298
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 มิ.ย. 2560 459
หนังสือแจ้งการเสียชีวิต   4 พ.ย. 2559 431