คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   4 ต.ค. 2564 75
การขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 ต.ค. 2564 76
การแจ้งถมดิน   4 ต.ค. 2564 69
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ต.ค. 2564 65
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ   4 ต.ค. 2564 71
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกุล   4 ต.ค. 2564 74
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ต.ค. 2564 70
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   4 ต.ค. 2564 75
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 212
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 211
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 221
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 มิ.ย. 2560 380
หนังสือแจ้งการเสียชีวิต   4 พ.ย. 2559 343