องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 4

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การแจ้งถมดิน   10 ม.ค. 2567 11
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   10 ม.ค. 2567 10
จัดเก็บภาษีป้าย   10 ม.ค. 2567 10
การแจ้งขุดดิน   10 ม.ค. 2567 10
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   4 ต.ค. 2564 187
การขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 ต.ค. 2564 179
การแจ้งถมดิน   4 ต.ค. 2564 174
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   4 ต.ค. 2564 166
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ   4 ต.ค. 2564 170
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฎิกุล   4 ต.ค. 2564 188
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   4 ต.ค. 2564 175
รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   4 ต.ค. 2564 211
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ข้อกฎหมาย   4 ม.ค. 2564 319
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 352
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์   20 มิ.ย. 2562 331
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ   29 มิ.ย. 2560 497
หนังสือแจ้งการเสียชีวิต   4 พ.ย. 2559 464