หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 5

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1 ก.พ. 2565 73
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัง   1 ก.พ. 2565 81
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี พ.ศ.2564-2565   4 ต.ค. 2564 61
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 62
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 64
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 102
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 155