องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566   12 ม.ค. 2566 12
การพัฒนาบุคลากร ปี2566   12 ม.ค. 2566 16
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี2566   12 ม.ค. 2566 9
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2566   12 ม.ค. 2566 9
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 4
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 4
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1 ก.พ. 2565 117
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี พ.ศ.2564-2565   4 ต.ค. 2564 89
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 88
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 94
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 130
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 185