องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566   12 ม.ค. 2566 99
การพัฒนาบุคลากร ปี2566   12 ม.ค. 2566 189
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี2566   12 ม.ค. 2566 124
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2566   12 ม.ค. 2566 89
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 119
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 107
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1 ก.พ. 2565 238
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี พ.ศ.2564-2565   4 ต.ค. 2564 168
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 164
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 185
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 214
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 280