องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566   12 ม.ค. 2566 59
การพัฒนาบุคลากร ปี2566   12 ม.ค. 2566 96
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี2566   12 ม.ค. 2566 79
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี2566   12 ม.ค. 2566 55
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 54
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566   3 ต.ค. 2565 51
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   1 ก.พ. 2565 173
แผนพัฒนาบุคคลากร ปี พ.ศ.2564-2565   4 ต.ค. 2564 129
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 129
ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 140
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2563 172
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   1 ต.ค. 2562 235