องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 8

Gallery :: กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดย นายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
และได้รับเกียรติจากนายสมปอง พงษ์วัน ปลัดอำเภอน้ำเกลี้ยง (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมอ่านสาร และนำกล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในการนี้ ได้มี นายนรงฤทธิ์ คูณทรัพย์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. ผู้แทน สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่บ้านละเอาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ส.อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลละเอาะ ผู้นำภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน/เอกชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านละเอาะ กว่า 150 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้เล็งเห็นถึงโทษและปัญหาของยาเสพติด จึงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพให้กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ฯ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมบุรุษ 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 อีกด้วย
วันที่ : 26 มิถุนายน 2566   View : 115