องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวไพรวรรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางสาววัชราภร เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566 ขึ้น
และได้รับเกียจติจาก ดร.วิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากร / นางสาวจินตนากร ศรีปัตเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรจากรพสต.ละเอาะ
และนายอุทิศ สังลา รองปลัดอบต.ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ละเอาะ / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนาจการกองทุกกอง / พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง / คณะผู้บริหาร / รองนายก / เลขานายกฯ / ประธานสภาอบต.ละเอาะ / รองประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ / ท่านสมาชิก สอบต.ทั้ง 13 หมู่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลละเอาะ ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 97 คน กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้ จะได้รับความรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง แนวทางการชี้เป้า ส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกขั้นตอน และรวดเร็ว พร้อมทั้งได้รับความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพ การปฎิบัติงานในพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ อย่างถูกวิธี
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566   View : 215