องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกศษ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นายชูชาติ นิลวันดี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานต่อประธาน ฯ
และนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ กล่าวต้อนรับ คณะทำงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกศษ
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมและอาหารว่างให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566
-ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ สังลา รองปลัดอบต.ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ละเอาะ / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการกองทุกกอง / พนักงานส่วนตำบล - พนักงานจ้าง / คณะผู้บริหาร / รองนายก / เลขานายก / ประธานสภา อบต.ละเอาะ / รองประธานสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลละเอาะ ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 27 คน
โครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมดินปั้น
1. นางนารีรัตน์ อิสริยศไกร
2. นายนพพล จันสุข
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาศและแนวทางในการมีงานทำสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้
วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 344