องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาววัชราภร เวฬุวนารักษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแส่วผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพในตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566
-ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ สังลา รองปลัดอบต.ละเอาะ รักษาราชการแทนปลัด อบต.ละเอาะ / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการกองทุกกอง / พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง / คณะผู้บริหาร / รองนายก / เลขานายกฯ / ประธานสภา อบต.ละเอาะ / รองประธานสภาฯ / เลขานุการสภาฯ / ท่านสมาชิก ส.อบต.ทั้ง 13 หมู่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปในตำบลละเอาะ ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน การโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางชลภัสสรณ์ พิกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านแทรงเหนือ อำเภอขุขันธ์ สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริม
2. เพื่อหนุนเสริมจุดแข็งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานกลุ่มวิสาหกิจอาชีพในตำบลด้วยการประยุกต์สู่กลยุทธ์ด้านการตลาด
3. เพื่อช่วยเยียวยาผลกระทบจากปัญหาวิกฤติค่าครองชีพในตำบล
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 23