องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

Laor Subdistrict Administration Organization

โครการป้องกันและต่อต้านกาทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครการป้องกันและต่อต้านกาทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ พร้อมด้วยนายอุทิศ สังลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ นางสาวไพรวรณ หวังเจริญ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนตำบลละเอาะ จัดโครการป้องกันและต่อต้านกาทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยนายลพบุรี สังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครการป้องกันและต่อต้านกาทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวรจักร เกษแก้ว นายสุนทร ดุจดา และนายฉัตรชัย ไชยโยธา วิทยากรคณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และนายประวิทย์ จันมนตรี นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
และได้รับเกียรติจากนางสาวลัทธพร มีพร้อม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นางสาวสมจิตร ภู่ทอง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นายบุริมวุฒิ นาคประดา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายพชฏ ศริพันธ์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โดยมีคุณครูโรงเรียนบ้านละเอาะ ส.อบต. เครือข่ายสตรี อสม เครือข่ายเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลละเอาะ และผู้นำภาคีเครือข่าย ภาครัฐ/เอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเกิดการรวมตัวกันเป็นกลไกปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนมีบทบาทในพื้นที่ระดับตำบล และจังหวัด มีบทบาทในการเสนอแนะแนวทาง และมีบทบาทหลักในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในท้องที่ โดยให้เครือข่ายภาคประชาชนองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักสนการดำเนินงาน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
วันที่ : 18 สิงหาคม 2566   View : 195